?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

רפורמות:

... ל-3%, הייתה החלטה הכרחית וחשובה. הגדלת הגירעון תאפשר לצמצם משמעותית את הגזירות והקיצוצים הכואבים בתקציב 2013 ואת המשך ביצוע הרפורמות החברתיות שהממשלה החלה בהן בנושא ריכוזיות, קשרי הון-שלטון, מסים, מצוקת ...
... כך נגדו, נתניהו נגד הגדלה מתונה בגירעון ואחר כך מאשר הגדלה דרמטית שלו, מה קרה לביבי, "כלכלן העל" שלנו ? הגדלת הגירעון מחייבת האצה ברפורמות ולא להירגע אסור שההקלה הזמנית בגזירות הכלכליות תכניס מקל הגלגלים ...