?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

סל הבריאות:

... קביעת סל הבריאות, היינו רוצים לחשוב שההחלטות מתקבלות בצורה הצודקת, ההוגנת, והמתחשבת ביותר בצורכי כולנו. אך הוועדה שעליה לקבוע אילו תרופות יכנסו לסל ואילו לא, עומדת בפני לחצים גדולים, ומתנהלת לפי עקרונות ...