?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

משחקי גיבוש

משחק חיבור: דרך קיצור

IMG 7242 new

קהל היעד: קבוצה.

מטרת המשחק: ליצור שיתוף פעולה וקרבה בין המשתתפים.

מהלך המשחק: המנחה מסמן על הרצפה ריבוע עם 16 משבצות בתוכו, x44.

ניתן לצייר בגיר/להשתמש בסרט סימון/לפזר 16 דפי קרטון.

על כל משבצת כותבים מילה או מושג, לדוגמה: מושגים של חיבור, אהבה, יחד, שיתוף, הבנה, התחשבות, ערבות, חיבור, תלות הדדית, אחריות, משפחה, שמחה וכדומה.

המנחה מחזיק בידו מפה עם המסלול הנכון של המשבצות שבו יש לחצות את המבוך.

לדוגמה: חיבור - אהבה - יחד - ערבות - משפחה.

כל המשתתפים נעמדים זה אחר זה בטור.

כל משתתף בתורו עושה צעד אחד.

כאשר המשתתף נעמד על משבצת, עליו לומר את המילה הרשומה עליה.

אם הצעד הוא נכון, המשתתף דרך על "חיבור", המנחה לא אומר דבר והמשתתף יכול לעשות צעד נוסף.

אם הצעד אינו נכון, לדוגמה, המשתתף דרך על "הבנה", המנחה אומר "ביפ" והשחקן חוזר לסוף הטור.

המשתתף הבא חוזר על הצעדים שהתבררו למשתתף הקודם כנכונים, וחוזר על המושגים בקול רם.

במשבצת שבה נפסל המשתתף הקודם, הוא מנסה למצוא נתיב אחר.

כשאחד המשתתפים מצליח להשלים את המסלול, המנחה אומר שהמשתתף יצא מהמסלול, ועל כל יתר המשתתפים לצאת באותו המסלול במהירות המרבית ולחזור בקול על המושגים: חיבור - אהבה - יחד - ערבות - משפחה.

אפשרויות לגיוון: לכתוב במשבצות אותיות במקום מילים, ובסוף המבוך תיבנה מילה, או לבנות מסלול שבסופו המילים ירכיבו משפט. במקום מילים, ניתן לכתוב בכל משבצת תרגיל בחשבון, ומי שהגיע למשבצת אומר את התרגיל ואת התוצאה, וכך זוכרים את המשבצות הנכונות.

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך