?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

מאמרים וטורים

תירגעו, הטייקונים כבר נפלו

shutterstock 81679090 newמן העיתונות: ההפסדים הגדולים כתוצאה מנפילת הטייקונים כבר מאחורינו, כבר חטפנו והפסדנו מיליארדים; עכשיו הגיע הרגע של הציבור ליהנות

התלות ההדדית בינינו לבין הטייקונים היא הרבה יותר הדוקה מזו המתוארת לעיל

פוטנציאל הנזק העתידי מהמשך ההתדרדרות של הטייקונים, לחברה ולכל משק בית בישראל היה ונותר אדיר.

ראשית, הם מעסיקים גדולים וגם תורמים משמעותיים לתוצר במשק, לפעילות הכלכלית ולתקבולי המדינה ממסים.

התמוטטותם המוחלטת, תהווה פגיעה אנושה בשוק העבודה ותעלה את האבטלה. היא גם תפגע אנושות במשק ובאיתנות הכלכלית של המדינה כולה.

שנית, אנחנו שוכחים שאת רוב עסקיהם עשו הטייקונים באמצעות הלוואות בהיקפים אדירים שנטלו מהבנקים.

הסיכון הוא לפיכך של כולנו, כיון שנפילה אמיתית ומלאה של טייקון, עלולה להביא בקלות יחסית למשבר חריף במערכת הבנקאית כולה, עד כדי פגיעה אנושה בשרידותו של בנק אחד או יותר ובגלל הקשר ההדוק בין כל הבנקים - משמעותה תהיה ארמגדון של המערכת הבנקאית כולה.

הדוגמאות האלה של התלות ההדוקה בינינו, מדגישות את חוסר התכלית שבקריאה כמו "הטייקונים נפלו ועכשיו תורנו להרוויח".

שוב, מניח מי שמניח, שהיחסים בינינו לבינם מבוססים על משחק סכום אפס, בו הרווח שלנו הוא בהכרח ההפסד שלהם ולהיפך.

בעצם, המצב הוא הפוך ב-180 מעלות. אנחנו זקוקים לטייקונים והם זקוקים לנו.

לכן, ניתן באמצעות תהליכים בסיסיים של הדברות, ביסוס מכנה משותף והסכמה על התלות המשותפת בינינו לבין הטייקונים, להסכים על מאמץ משותף, למנוע את התמוטטותם מצד אחד ואת ההתנהגות הדורסנית והאגרסיבית שלהם כלפינו מצד שני.
כך נוכל לעבור ממצב של מלחמה תמידית בינינו ומהקזת דם הדדית ממנה אף אחד לא מרוויח, למצב של שיתוף פעולה אמיתי, ממנו כולם ירוויחו. אם נאמץ ולו נטייה התחלתית בינינו, כולל הטייקונים, נחוש מיד הקלה בלחץ ונמנע את המשך ההתדרדרות המואצת שלו.

זה יהיה חבל ההצלה של כולנו.

  • מאת: גיא יצחקוב דוקטוראנט למנהל עסקים האוניברסיטה העברית, חבר הצוות הכלכלי בתנועת הערבות.

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך