?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ידיעות ומחקרים

השפעת הדיון בקבוצה על ההישגים בלימודים

shutterstock 96006437

"מידת הקשר בין הדיון הקבוצתי המתרחש כחלק של הלמידה השיתופית בקבוצות וההישגים של התלמידים נחקרה בניסוי שנערך כדי לבדוק נושא זה במיוחד.

ההשערה המרכזית היתה שדיון בקרב התלמידים מאפשר בירור והבנה של מושגים וגם חזרה בקול על החומר הנלמד, כאשר ניסוח מחדש של המושגים הנלמדים מחזק את זכירתם ומספק משוב ללומד על מידת שליטתו בחומר הנלמד.

התוצאות ברורות: התלמידים שלמדו בקבוצות השיגו הישגים גבוהים יותר בכל הממדים מאלה שלמדו באופן יחידני.

הלמידה השיתופית מפעילה תהליכים בין–אישיים, שיש בהם כדי לקדם את הלימודים ולהביא את התלמידים לכלל הישגים טובים יותר מדרכי הלמידה המקובלות בבית הספר.

מסקנה: השפעת הדיון בקבוצה על ההישגים בלימודים

האפשרות לקיים דיון של שיחה רב-כיוונית בקבוצה הקטנה, שאותה מעניקה למידה השיתופית לתלמידים, תורמת להעלאת הישגיהם הלימודיים. השתיקה וההאזנה הממושכות, האופייניות לשיעור הפרונטלי , בניגוד לדעה הרווחת, מעכבות לימוד על רמה גבוהה יותר.

תנועת הערבות:

משחק "חזרה על השיעור הקודם" בקבוצות קטנות, יעזור למי שמעוניין ליישם את מסקנות המחקר:

- המורה כותב על הלוח בכותרות את הנושאים שלמדנו בשיעור הקודם.

- מתחלקים לקבוצות של 4-6 משתתפים.

- המטרה: כל קבוצה מקבלת נושא, וצריכה להגדיר אותו במשפט אחד המוסכם על כולם, תוך 3 דק'.

- אפשר שיותר מקבוצה אחת, תקבל נושא מסוים.

- ברגע שהזמן תם, המחנך מכה בגונג וכל קבוצה מעבירה את ההגדרה שכתבה לקבוצה הסמוכה לה.

- הקבוצה הבאה צריכה לדייק את ההגדרה שנתנה הקבוצה הקודמת.

- בהישמע הגונג (אחרי 2 דק' נוספות) – להעביר לקבוצה הבאה.

- בסיום הסבב, דובר כל קבוצה מקריא את ההגדרה לכולם – המורה מסכם.

הדיון בקבוצות, מפתח את התקשורת הבין-אישית, את היכולת להקשיב ולהכיל דעות שונות משלי, ובעיקר את היכולת לעבוד בשיתוף ובהתחשבות עם אחרים. מיומנויות וערכים אלה מקבלים משנה תוקף בעולם שבו התלות ההדדית הולכת גוברת, והם ישרתו את הצעירים בחייהם כבוגרים, במקום עבודתם, בחיי המשפחה ובכלל בקשרים החברתיים שיצרו.

קישור למאמר המקורי

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך